fbpx

แต่งงานวันไหนดี เปิดฤกษ์แต่งงาน ปี 2565

อีกหนึ่งความเชื่อในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มักจะมีการดูฤกษ์ หาฤกษ์ ทั้งวัน และเวลา เพื่อให้วันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุด เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล การแต่งงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ก็เช่นกัน ที่ส่วนใหญ่จะมีการดูฤกษ์งามยามดี เพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคู่หลังแต่งงานดี และราบรื่น

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม  2565

 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน  2565

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน  2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน  2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน  2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน  2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 26 เมษายน  2565  แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม  2565

 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน  2565

 • วันจันทร์ที่ 6  มิถุนายน 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม  2565

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม  2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม  2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม  2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม  2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม  2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม  2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน  2565

 • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 5  กันยายน 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม  2565

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.